| Home | Literary Works Index | Index of Personalities | Subject Index |

| Back | Top | Next (Canto I) |

 

vijaya vilaasamu

 

cEmakoora vEMkaTa kavi

 

 

avataarika

 

ishTadEvataa stuti

 

Sree lellappuDosaMga, nee sakala dhaa
tree cakramun^ baahu pee

Thee lagnaMbuga@m jEya, digvijaya meen^
Deekon&na caMdaana nE

vELan^ seetayu, lashmaNuMDu@m danu sE
viMpaMga vil pooni ce

lvou leelan^ dagu raamamoorti raghunaa
thaadheeSvaruM brOvutan^
[1]

 

Sree kalakaMThakaMThiyu, dharitriyu dashiNa vaama bhaagamul
gaikoni kolva, vaari@m gaDa@mkan^ gaDakan&nula kaaMti@m dElci, taa
naa kamalaaptataM guvalayaaptata@m delpeDu raMga bharta lO
kaika vibhutva miccu daya nacyutu Sree raghunaatha Sourikin^ |u| [2]

 

"Sree ruciraaMgi nee bhavana seema dhruvaMbuga nilcu; nElu dee
dhaaruNi neeva" yan&na kriya dakshiNapaaNi ne~ruMga@mjEyu SRM
gaara rasaabdhi vEMkaTanaga vEMkaTanaga sthiravaasu@mDu poorNadRshTi neM
tE raghunaatha bhooramaNadEvu guNaMbula prOvu@m brOvutan^ |u| [3]

 

dheeyutu@m DaTaMcu naluva deerghaayu vosa@mgi
kaayu raghunaatha vibhu vajrakaayu@m gaa@mga;
veeravaru@m Dani haru@m Datyudaara karuNa@m
jEyu neppuDu vijayu najEyu@m gaa@mga |tE| [4]

 

moguDuM dam&mula vippunappuDu rajaMbun^, jakravaaLaMpu@m goM
Da gaDin^ dE~ruga Daina paTla@m damamun^, maMdEhulan^ dOli vaa
si gaDalkon^ ta~riyaMdu sattvamu@m prakaaSiMpan^ drimoortyaatmakuM
Dagu tEjOnidhi vEDka@m jEyu raghunaathaadheeSu@m dEjOnidhin^ |ma| [5]

 

maadyaddaMti mukhaarcanaa niyamamun^ baaTiMcu nellappuDun^;
sadyaHpoorNa phalaapticE manucu naMtarvaaNulan^ maamanO
hRdyuM Dou raghunaathaSouri yani koormin^ saaTikin^ bOTikin^
vidyaa buddhu losaMgi prOtu ratanin^ vighnESu@mDun^, vaaNiyun^ |Saa| [6]

 

praagalbhyaMbuna vishNu SaMbhu matamul paaTiMci, sarvaMsahaa
bhaagaM baMdu samapradhaana gati yoppan^ raajalOkaMbulO@m
daa gaNyuM Dani yacyutEMdra raghunaatha shONibhRn&mouLikin^
Sree gourul samakoortu raahavajaya Sree gourulan^ nityamun^ |Saa| [7]

 

prakaTa Sreehari yaMghri@m buTTi, haru moordhaM bekki yaapaada ma
stakamun^ varNana kekku dEvi sahajOdaMca tkulO tpan&na naa
yaka ratnaM bani yacyutEMdra raghunaathaadheeSvara svaamikin^
sakalaiSvaryamulun^ nijESuvalanan^ daa@m galga@mgaa@m jEyutan^! |ma| [8]

 

kRtipati vaMSa praSasti

 

aa raaja SEkhara priya
vaarijamukhi tODu gaa@mga vardhilu vimala
Sreerucira varNamuna dhaa
treeraMjana sukRti cevvanRpati janiMcen^ |ka| [9]

 

aa cevva nRpaalaagraNi
yaacaMdraarkamuga@m gaaMci, naruNaacala, vR
ddhaacalamula@m gaTTiMce, ma
haacatura sameera gOpuraavaraNaMbul |ka| [10]

 

Theevi nacyuta raayala dEvi yaina
tirumalaaMbaku nanujayai (@m jeliyalai) tEjarillu
moortamaaMbanu beMDliyai keerti velaya@m
jevva vibhu@mDu mahOn&nata Sree@m jelaMge |tE| [11]

 

aa moortamaaMba kakhila ma
hee maMDala naathu@m DacyutEMdru@mDu, suguNO
ddhaamu@mDu jan&miMcen^; da
dbhoomeepati raMgadhaamu poojan^ miMcen^ |ka| [12]

 

Sree raMgESu@mDe vacci, yacyuta dharitreebharta yai, bhaagya rE
khaarooDhin^ vilasilli, taane tanakun^ gaiMkaryamul cEse@mgaa
kE raajainanu jEya@mgaa@m galigenE? yiTlee vimaanaM bahO!
bhoori snigdhamugaa, mahaa maNi mayaMbul gaa@m gireeTaadulun^? |Saa| [13]

 

gelicina gelpu, larthitatikin^ dina miccina yeevulun^ vahu
ldala@mcina vikramaarku loka lashayu@m, garNulu kOTiyun^, gadaa!
kaligina neeDu vattu rana@mgaa@m dagu saahasa daana sadguNaM
bulu dhara yaMdu@m buTTa@mgane puTTina vacyuta bhoomi jaanikin^ |ca| [14]

 

veeraagrEsaru@m, Darthi pOshaNa guNaavirbhoota bhaasva dyaSO
dhourEyuMDu, maNeetulaadika mahaa daanaavaLul sEya@m daa
nouraa! maargamu veTTinaTTi ghanu@m, Daahaa! lOkamaM dacyuta
shmaaraaNmouLi yonarcu puNya mahimal SakyaMbe lekkiMpa@mgan^? |Saa| [15]

 

raghunaatha naayakuni ramaNeeya guNagaNamulu

 

aa puNya phalaMbunane da
yaa paathO raaSi yaina yala yacyuta bhoo
mee patikin^ raghunaatha
shmaa paaluM Dudaya mayye jaivaatRku@mDai |ka| [16]

 

puTTina daadigaa@m danadu puNyame daadiga, vairibhoomi bhR
ddhaTTa madaMbu daadiga, sadaa digadheeSa nuta prataapu@mDai
paTTamahaabhishEka bahubhaagya dhuraMdharu@mDai yayOdhya ya
n&paTTaNa mElu saamiyo yanan^ raghunaatha vibhuMDu vardhilun^ |u| [17]

 

rasikuMDou raghunaathu keertisati youraa! tolta vaagbaMdhamun^,
rasavaadaMbunu, raajavaSyavidhi nEraMbOlu@m; gaakun&na ve
kkasapuM brouDhi vahiMci SEshaphaNi moo@mgaM jEya@m, daaraadri nu
llasamul valka@mga, Catra caamara mahaa lashmul nagan^ SakyamE? |ma| [18]

 

naluvaga nen&na naina raghunaatha nRpaalu@mDu galga@mgaa mahee
sthali nikhilaika dharmamulu@m daamara taMparalai celaMge@m; go
llaluga naSEsha sajjana kulaMbu sukhaMbu ganen^; samasta vi
dyalu@m gasaTella@m baasi me~rapai velapeTTe sabhaaMtaraMbulan^ |ca| [19]

 

Sailamu lekki, yashTa mada saamaja mouLula mee@mdugaa, mahaa
kOlakulEMdru vaaDi, balu kom&mu monaM baDi, sarvadaa visha
jvaalalu gram&mu SEshu tala caayane yODaka vacci kooDe nou;
bhoo lalitaaMgi keMta valapO raghunaatha nRpaalamouLipai? |u| [20]

 

ratnaakaraaM tOrvaraa vihaaruM DouTa
nagrahaaramu lasaMkhyamuga@m jEse;

namita daanavinOdi youTa@m gakshyaaMtara
bhadrakuMbheeshaNa parata@m danare;

dashiNa naayakOttamu@m DouTa mElaina
malayajagaMdhi maMDalamu nEle;

bharata vidyaa dhuraMdharu@mDouTa raMgastha
laMbu raamaalaMkRtaMbu cEse; |see|

noura! karNaaTa siMhaasa naadhi raajya
bharaNa nipuNa raNOddaMDa baahudaMDa
janita saapatnya saMvaada jayaramaa ma
hee lalita kELi raghunaatha nRpatimouLi |tE| [21]

 

raajun^, bhOgiyu, soumyu@mDun^, gaviyu, sarvaj~nuMDu nee Dounanan^,
dEja@h prouDhavacO vivEka naya bhooti Slaaghalan^ miMcu nou,
raajun^, bhOgiyu, soumyu@mDun^, gaviyu, sarvaj~nuMDu nebbhaMgulan^,
yOjiMpan^ raghunaatha bhooramaNa varyuMDE dharaamaMDalin^ |Saa| [22]

 

aridi siMgapu@mballa mamariMce nE raaju
mElu@m dEjiki@m badivElu sEya@m
jikili baMgaru diMDla pikili kuccula yaMda
laMbekke nE raaju lasha sEya@m;
ganaka mayaMbugaa@m gaTTiMce nE raaju
saaTilEni nagaLLu kOTi sEya@m
gaMThamaalika modal gaa@m beTTe nE raaju
goppa som&mulu padikOTlu sEya; |see|

nata@mDu vibhumaatru@mDE! bahuLaagrahaara
nitya sattra mahaadaana nirata pOshi
taahimaacala sEtu dvijaabhigeerNa
puNyavibhavuMDu raghunaatha bhoovibhuMDu |tE| [23]

 

trikaraNa Suddhi nacyutuni Sreeraghunaatha nRpaalu vaikharin^
sakala maheesuraavaLiki sattramu leppuDu@m beTTalE@mDakaa
yokadora, yaMdu lekka vini yokkoka naa@mTike yiMta rokka! miM
taku@m degasaagenaa! yanaka taa muda maMdina@m jaalu nem&madin^ |ca| [24]

 

aDugumaatrame kaaka yaMta kekkuDuga nee@m
jaalenE yala balicakravarti?

yaa vELa kaTu dO@mcinaMta maatrame kaaka
kOrki kecciccenE yarkasooti?

too@mgina maatra mittu nane@mgaa kicca va
ccinadi kom&maniyenE Sibi vibhuMDu?

kalamaatra mapu Dicce@m gaaka kaTTaDa gaa@mga
naniSaMbu niccenE yamRtakaru@mDu? |see|

vaari nE reeti@m brati sEyavaccu nella
yarthula@m gRtaarthula nonarcunaTTi yapra
teepa vitaraNiki, mahaa prataapa tigma
ghRNiki, nacyuta raghunaatha nRpati maNiki? |tE| [25]

 

tappulu vEyu@m galginanu daaLunu nam&mina vaaripaTla@m; daa@m
jeppinamaaTa yoorji tamu sEyu; nokaMDorumee@mda@m goMDemul
seppina vaanikai manavi ceppina reetiga neMcu; neeDu gaa
rippaTi raaju lacyuta narEMdruni Sree raghunaatha Sourikin^ |u| [26]

 

aakaaramuna nalunaMtavaa@mDoune kaa
haya samyagaarooDhi naMtavaa@mDe!

yati dayaamati raamu naMtavaa@m Doune kaa
yasamaana gurubhakti naMtavaa@mDe!

yamRshOkti dharmaju naMtavaa@m Doune kaa
yan&nasattra khyaati naMtavaa@mDe!

yaalaMbuna@m gireeTi yaMtavaa@mDoune kaa
yamita naaTya prouDhi naMtavaa@mDe! |see|

rasikamaatruMDe yaMta@hpura praveeNa
saara saarasva taadhaara Souri kaaSu
kavana kRta mukha Suka kaLaa kalana hRshTa
budhaja naasthaani raghunaatha bhoomijaani? |tE| [27]

 

maaTala nErpulaa! sarasa maargamulaa! kolu vuMDu reetulaa!
paaTala gaMdhulaa! kaLalabhaagyamulaa! bahu daana leelalaa!
naaTakaSaalalaa! yokaTanan^ vala den&niTa@m jooDa nan&niTan^
mETiyu@m, geertilOlu@mDu jumee! raghunaatha nRpaalu@m Dim&mahin^|u| [28]

 

ani raghunaatha maheekaaMtu nanaMta SObhana guNam&mulalOna
gon&ni nabhivarNiMci |vacanaM| [29]

 

nan&nu naDipina bahuLa san&maana meMci
yakhila vidyaa viSaaradu@m DaguTa@m gaaMci
"yavani niMtaTi raajevva@m" Dani nutiMci
kRtulosa@mga@m geerti kaladani mati@m dalaMci |tE| [30]

 

taa rasapushTimai@m bratipadaMbuna jaatiyu vaartayun^ jama
tkaaramu narthagouravamu@m galga nanEkakRtul prasan&na gaM
bheeragatin^ raciMci mahi miMcinacO ni@mka Saktu levva ra
yyaa! raghunaathabhoopa rasikaagraNikin^ jevi sO@mka@m jeppa@mgan^? |u| [31]

 

kaligeMgaa tana sam&mukhaM baniyu, satkaaraMbu taa@mjEya naa
tala neMdE Sirasaa vahiMtu raniyuM, daa@mgaaka lEdeMdu saa
dhulakun^ dikkaniyun^, dayan^ manupu reetul gaaka SakyaMbe vi
dyala meppiMpa@mga nacyutEMdra raghunaathasvaami nevvaarikin^? |ma| [32]

 

ani gaNiyiMci yainanu, guNaaMSa mokiMcuka kalginan^ baLaa
yanu; nadigaaka mikkili nijaaSrita pashamu kalgu satkRpaa
khani, yaNumaatra maina noka kaanuka deccina@m goMDagaa@m ganun^;
manamuna nacyutEMdra raghunaathu@mDe Sreeraghunaathu@m Den&na@mgan^ |ca| [33]

 

kaavuna nE nonariMcina
yee "vijayavilAsa" maneDi kRti ratnaMbun^
gEvala bhaktini gaanuka
gaaviMceda nani nitaaMta koutoohalinai |ka| [34]

 

kRti samarpaNamu

 

Subha vaasaramuna, sayyeDa,
nibha vaajimukhOpadaa nireeshEcCa mahaa
vibha vaabhiraamu@m Dai bhaa
vabha vaakRti bhadrapeeTha vaasOjjvalu@mDai |ka| [35]

 

kuMdanaMpu@m basiMDi kuLlaayi jagalapai@m
joukaTla niganigal coukaLiMpa;

hurumuMji mutyaala yaracaTTapai goppa
patakaMpu haaramul pariDhavilla;

vela cepparaani keMpula vaMka jamudaaDi
peetaaMbaraMbupai@m berime ne~rapa;

gabbi man&ne kumaara gaMDapeMDEraMpu
jigi padaagraMbupai@m jeMgaliMpa; |see|

dorala maMtrula@m gavula naadaraNa sEyu
karamu kaMkaNakaaMti nalgaDala niMDa,
niMDu kolu vuMDe@m gan&nula paMDuvuganu
Theevi nacyuta raghunaatha bhoovibhuMDu |tE| [36]

 

aTTu loDDOlagaM bun&na yavasaramuna
vinaya bhaya saMbhramamulu naa veMTa naMTa
nanu@m gRpaadRshTi@m jalla@mgaa@m ganucu nuMDa
sam&mukham&muna karigi, yaMjali ghaTiMci |tE| [37]

 

"Elika maatramE? mahima neeSvaru@mDE talapOsi cooDa, naa
paaliTi raamabhadru@m" Dani baMgaru@mboovula@m booja cEsi, nE@m
jaala nalaMkRtiM bosa@mgu satkRti kaanuka cEsi, keerti bhoo
Sree lalitaaMgulan^ valava@m jEsina Sree raghunaatha Sourikin^ |u| [38]

 

Sree rasa bhaavamul velaya@m jeppi prabaMdhamu len&niyEni mee
pEriTa naMkitaM biDina biDDala neMda~ra@m bEru peTTinan^
deerune mee RNaM? bayina@m decciti@m gaan&ka parigrahiMpu ma
yyaa! raghunaatha bhoopa rasikaagraNi! maamaka kaavya kanyakan^ |u| [39]

 

ghOTaka khura puTa shuNNa dharaa jaata
paaMsuvu pai nullabhaMbu gaa@mga,

bhaTa siMha vikramOdbhaTa siMhanaadamul
svasti vaadaMbula caMda moMda@m,

badi dikku lokkaTa@m bagili bee@mTaluvaa~ra@m
bhEree ninaadamul booraTilla,

vijaya samaarabdha vELa@m goutukamuna
mogamuna garuvaMpu muruvu dO@mpa, |see|

noura! peMDliki nE@mgina Tlaniki nE@mgi
yasha taMtraMbu livi yETi lasha manucu
rEka mOvaka gelcuTa neeke cellu
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [40]

 

eMci raMTivi gaani yee saari gaTTigaa@m
degu@m gaarya manu vaarta@m delupavaiti;
minci raMTivi gaani mEdini yadaraMga
naDice sainyaM bani nuDuva vaiti;
vaMTi raMTivi gaani yaabheelatara bhaTO
dbhaTa saMgaraM bani paluka vaiti;
mogisi raMTivi gaani mukuTamul gala raaja
SEkharul paDuTa soociMpa vaiti; |see|

 

vanucu needhaaTi keravaa~ru nahitaveeru
ladarunanu maaTa veDalaka bedari palku
caaru@m gani nEra meMturu saare saare
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [41]

 

bhin&na kaTaMbulai pEru peMpunu lEka
gaMdhanaagaMbu lekkaDa naDaMge?
baahlika Saka siMdhu paarasee kOdbhava
haya dhaTTa mE goMdiyaMdu DiMde@m?
bOTu gaMTula@m doo~ripOvu daaruNa maina
maasTeela gami yeMdu mraggipOye?
garvaMbu mEnulu gan&naTTu luMDeDu
dorala yaamika leMdu@m dola@mgi pOye@m? |see|

 

barula paaLeMbu lee reeti@m ban&na moMda
maaya van&nenu nee khaDga maMtravaadi
gelicinanu nEmi mElaina gelupu gaMTi!
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [42]

 

raMbha vaakiTanu dOraNamulu gaTTeDu
teevara moka koMta dee deelupaDiye;
mEnaka yiMTilO mElkaTlu savariMcu
saMraMbha moka koMta saDaluvaa~re@m;
ganakaaMgi yiMTilO@m garpooravEdikal
savariMcu Toka koMta jaagupaDiye;
hariNi baMgaru mEDa naraviri sejjalu
nirmiMcu Toka koMta niluka Dayye; |see|

 

mabbu gobbuna nee Sauryamahima vinaka,
teguva tODuta nediriMci, tirigi, vi~rigi
paa~ripOyina man&neela paaTu sooci
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [43]

 

atula bhoori prataapaarka deedhiticEta
gaTTigaa@m gaa@mkalu puTTu pidapa,
ghOraari gaLarakta dhaaraaLa vRshTicE
naani dukkiki@m bada nainapidapa,
haya dhaTTa khura puTa halyaa mukhaMbuna
naMtaTa dun&nina yaTTipidapa,
molacina nee keerti molakalu ta~rucugaa
vedapeTTi pairu gaaviMcupidapa@m, |see|

 

gaapu nilupave bEtaaLa gaNamunella
naTTi paTTula karigi nee varula nOde
paaTu cEsiti vanuTa yEpaaTi tala@mpa
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [44]

 

okaru vOyina desa kokaru vOvaka paa~ra

nariveerulaku daahagarima miMce;
gaDagaDa vaDa@mki nalgaDala kE@mgaka bheeti@m
jeMdina vaaripai@m jemaTa puTTe;
mun&naaDi yelagOlu moo@mkala@m bOTlaaDu
parula mai@m baaTala prabhalu mee~re@m;
jEga deccuka koMta sigguna nediriMcu
raajula yoppu beeramu tolaMge@m; |see|

 

deguvatODuta dhariyiMci teevra kOpa
bharita rookshaakshi niyamita prabhala pEra
neevu gharmaarka visphoorti ne~rapunapuDu
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [45]

 

talalu veeDa@mga@m baa~ru dharaNeeSvarula@m jooci
yaMTi ven&naaDani yaTTi mahima,
paDina yEnungula prakkala kodigina
raajula@m jooDani raajasaMbu,
jaLipiMcu caMdrahaasamulu paa~ra@mga vaici
mrokkuvaarala mee@mda monapu karuNa,
netturu ganupaTTa hattina bheeticE@m
galavariMcinavaari@m gaacu garima, |see|

 

men&na@m danamee@mda balamutO nenasi monasi
vi~rugu raaNuva@m bom&manu veeravaruni
keerti@m gaMTivi jagadEka keertaneeya
samaraniSSaMka! raghunaatha saahasaaMka! |tE| [46]

 

ani vin&naviMpa@m jittamu
nana lotta@m barigrahiMci naapai niMtaM
tanaraani vatsalatvamu
kanipiMpa@mga harshabhara vikasvara mukhu@mDai. |ka| [47]

 

"kala nayina mim&mu@m gaa kanyu@m goluva naMTi,
kRtu lokari keenu meeke yaMkitamu laMTi,
palikina pratij~na celliMpa valade yiTlu?
vaa~mniyama rooDhi neeyaMta vaa@m Di@m kE@mDi? |tE| [48]

 

vaasiMcu@m gavita ceppina
veesara vO vokaTa; bhakta viSvaasaMbul
nee som&mulu; saamaanyu@mDa
vE? sooryavaraprasaadi vijjaga me~ru@mgan^ |ka| [49]

 

prati padyamunaMdu@m jama
tkRti galugaM jeppa nErtu; velleDa beLu kau
kRti viMTi mapaaramu gaa
kshitilO nee maarga mevarikin^ raadu sumee! |ka| [50]

kshatra dharmam&me kada neeku@m galadi modala@m
dam&mulu sutul hitulu gooDa mam&mu@m golici;
tipuDu kRtiyunu jeppi maa kiM ponarci;
tokaTa@m gaa dan&niTanu brayOjaku@mDa veevu." |tE| [51]

 

ani sudhaa madhu rOktula naadariMci
maMjula padaartha bhooshaNaaMbara kadaMba
kari turaMgaadi vaahanOtkaramu licci
na n&nasaadhaaraNamuga man&nana yonarpa| |tE| [52]

 

abhinava bhOjaraaja birudaaMku@mDu Sree raghunaatha Sauri nan^
Subhamati nElinaMdulaku sooDida cEsiti, naura! mikkili
n&sabhala gaNiMpa man&nana lonarce@m, brabaMdhamu niMtayuttama
prabhunaku naMkitaM bonarupaM galigeM gada! yaMcu vEDukan^ |ca| [53]

 

aanati yiccenaa, yadi Silaakshara; mevvani nEni meccenaa,
vaani@m gRtaarthu@m jEyu@m; bagavaa@m Dayinan^ SaraNaMbu@m joccenaa,
yaa naru nEra meMcaka tanaMtaTivaani nonarcu; niccenaa,
yEnu@mgupaa@mDi; yeeDu galade raghunaatha nRpaalamauLikin^? |u| [54]

 

eMdunu vidya mEle~ru@mga revva; re~riMgina@m goMtamaatramE;
yaMdunu saahitee rasa mahattva me~ruMga; re~riMgirEni yaa
yaMda me~ruMgalE; re~ri@mginappaTikin^ vini mecci yeeya; re
n&naM dagu nacyutEMdra raghunaatha vibhuMDe praveeNu@m Dan&ni@mTan^ |u| [55]

 

E raaju bhujaSaurya mEdulakhaa naadi
vajreela celimiki vaSya vidya,
yE raaju vikramasaaraMbu vidvEshi
mahima palaayana maMtraSakti,
yE raaju veeksha sameehita karNaaTa
rama naaTya vidyaku raMgabhoomi,
yE raaju caritaMbu vaaraaSi vEshTita
mEdinee patulaku mElubaMti, |see|

 

yata@mDu celuvoMdu@m jinacevva yacyutEMdra
bahu janana puNya parigaNya phalanibhaatma
puttrabhaava pramOda saMpoorNa hRdaya
paMkajaakshuMDu raghunaatha paarthivuMDu| |tE| [56]

 

siMhaasanamu maaTa Sithila mauTalu vini
gaTTigaa nilupa@m gaMkaNamu gaTTe@m;
gOTisaMkhyalu mee~ra@m goorcina dhanaraaSi@m
golcu vaarala kicce@m golcu valene;
tuMDeera paaMDyaadi maMDalESvarulapai
daMDetti viDise nuddaMDa mahima;
nEla yeeninayaTlu nilicina vairula@m
baMcabaMgaaLamai paa~ra@m da~rime; |see|

 

garvi taaraati mastaka khaMDanOttha
raktadhaa raanushaM gaatirakta dhaara
nija kRpaaNika@m gaavEri neeTa@m gaDige
nikhila guNaSaali raghunaatha nRpatimauLi| |tE| [57]

 

ghana ghanaa ghanamula kaala saMkela@m beTTu
paaMDyuni ven&nADi paa~ra@m da~rime@m;
duMDeera naathuMDu duramuna@m ba~ravaMga@m
jooci praaNamu daya@m gaaci viDice@m;
gayyaana venuka@m drokkani raaju ledirimpa@m
jErina raaja kauSikula@m baTTe@m;
bOraaDa@mgaa raani vairula kOTalu
paMphulacE laggapaTTi tinice; |see|

 

nita@mDu saamaanyu@mDE dhara neMci cooDa
vijaya nissaaNa raava nirviNNahRdaya
bheeta raajanya sainya nirbheetidaana
biruda nijapaaNi raghunaatha bidurapaaNi. |tE| [58]

 

iccuneDan^ badaartha maDi giccuno; taa dayasEya@m gaadanan^
vaccuno; miMci yokka@m Dana vaccina@m daa nadi yiccagiMcunO
yiccina niccenE; sariga nevvaripai dayacEse@m jEsenE;
yaccaturaasyu@mDun^ deliya@m Dacyutu Sreeraghunaathuni cittamun^ |u| [59]

 

 

shashTyaMtamulu

 

EtaadRgguNa khanikin^,
seetaadR~mOha naaMghri sEvaa dhanikin^,
Saataasikalita baahaa
n&veetaasika vimataraaja nikhilaavanikin^ |ka| [60]

 

saakshaa n&manOjunaku, kshO
dakshama rasa bhaava sukavitaa bhOjunakun^,
daakshiNya gaNEyunakun^,
dakshiNa saamraajya vibhava dhourEyunakun^ |ka| [61]

 

susthira lakshmI mahita ma
Nisthagita gRhaaMgaNunaku, nEpaaLa nRpaa
la sthaapana caNunaku, saka
laasthaana praNuta vara guNaabharaNunakun^ |ka| [62]

 

keertyaudaa ryaadhari taa
martya maheeruha sudhaabdhi mahikaa ghRNikin^

dhaurtyava dari kari sRNikin^
moortyaMbaa garbhaSukti muktaamaNikin^ |ka| [63]

 

aghaTana ghaTanaa caatu
rya ghanOrjita kaarya nirvahaNa dhoorvaha dhee
magha vaacaaryuna kacyuta
raghunaatha vasuMdharaadhiraa Dvaryunakun^ |ka| [64]

 

abhyudaya paraMparaabhivRddhigaa naa yonarpaM boonina vijaya
vilaasaMbanu SRMgaara prabhaMdham&munaku@m gathaakramaM beTTi danina;
naimiSaaraNya maharshulaku raumaharshaNi yiTlani ceppaM doDaMge. |va|

 

 

 

tappoppulanu dayatO teliyajEya manavi

| Back | Top | Next (Canto I) |

#The original publication was prepared in electronic format by
Sri
Madhava Kumar Turumella and Srimati (Dr.) Sundari Turumella.
First posted (parts): Feb. 1999. Complete introductory poems: April, 1999
Although an independent proof reading was carried out, mistakes are inevitable.
If you notice such mistakes, kindly inform:
Seshu Madhava Rao Adluri #

| Home | Literary Works Index | Index of Personalities | Subject Index |