# | Home | Literary Works Index | Index of Personalities | Subject Index | #

# | Back | Top | Next (Canto III) | #

 

vijaya vilaasamu

 

cEmakoora vEMkaTa kavi

 

 

dwiteeyaaSvaasamu

 

Sreedhurya Saurya! dhairya
kshmaadhara moordhanya! yaadi garbhESvara! vi
dyaadhika! vitaraNa deekshaa
raadhaasuta! yacyutEMdra raghunaatha nRpaa! [1]

 

avadhariMpu kathaa karNa naativEla
harshu lai naTTi divya maharshulakunu
data samasta puraaNa kathaa SataaMga
sootu@mDai vilasilleDu sootu@m Daniye| |tE| [2]

 

 

viSaaradu@mDu malayadhvajuni yaaSayamu narjununaku vin&naviMcuTa

 

aa celuvaMpu raakomaru@m DaMta vayasyuni jooci yiMputO
"nee caturatva, mee vinaya, mee yucitaj~nata yeMdunEniyuM
joocite? maitrikiM dagina cO Tagu; SObhanapuM brasaMgamun^
soocana cEsi raaju madi co ppe~ru@mgan^valadaa viSaaradaa?" |U| [3]

 

aninan^"mee madilO@m dalaMcinadi mElau; siddhasaMkalpu lee"
rani yaavELane citravaahanu@mDu kolvai yuMDa@mgaa@m bOyi yaa
yana "raa ram&ma"ni gaaraviMci sumukhuMDai "raajugaa rippu DE
maninaa? reyyadi vaarta?" yaMcu@m bayipai naasaktitO@m balka@mgan| |ma| [4]

 

"avanitalEMdra! maa vibhuni harsha ma dE mani vin&naviMtu? saM
stava monariMci riMtavaDi saamicaritrame vEyinOLLa; na
rNavapatitODa baaMdhava monarcina maadhavu leela@m daaru baaM
dhava monariMpa@m jitta miDinaaru guNaaMbudhu leeru gaavunan|" |ca| [5]

 

naa vini saMtOshamu madi
naavirbhava moMda "naa mahaaraajunakun^
dEvEriga naa kan&nen^
baavana guNa neeya@m ganuTa bhaagyamu gaadE? |ka| [6]

 

"kala dokamaaTa@m delpa@mgala kaaryamu; tolli prabhaakaruMDu naa@m
gala@m Doka@m Dasmadeeya kulakarta; yataM Danapatyu@mDai yacaM
calamati SaMkaruM gu~rici caala@m dapaM bonariMpa naMtaTan^
'galugu@m gumaaru@m Dokkoka@mDugaa' nani yicce varaMbu vEDukan| |ca| [7]

 

"aMgaja haruni prasaadamu
naM galugucu vacce sutu@mDu naa@m Daadiga maa
vaMgaDamuna; nadi yippuDu
veMgaDamai koo@mtu rudbhaviMcenu naakun| |ka| [8]

 

"aa duhita@m gumaaruni ma
ryaadaga@m joocikoni yuMdu; naa kan&niyakun^
braadurbhaviMcu vaanin^
naadu kulaMbunaku valayu naathuni jEyan| |ka| [9]

 

"kaa danaraa deekaaryamu;
jaadulunu brasaadamau viSaarada! naakun^
naadu hitaM bona@mgoorici
naa duhitaM beMDli sEyu naranaathunakun|" |ka| [10]

 

ani yatani@m baMce; naa maaTa karjunuMDu
sam&matiMce; muhoorta niScayamu nayye;
hitu@m Dana viSaaradu@mDe kaaka yeMdu@m galare?
kOrki velayaMga dora@m beMDlikoDuku@m jEse| |tE| [11]

 

citraaMgadaa vivaaha mahOtsavamu

 

sutraama nibhu@mDu paaMDya dha
ritree vibhu@m Daanateeya, SRMgaara kaLaa
citraaMgada yuta yagu naa
citraaMgada@m beMDlikoo@mtu@m jEsiri kaaMtal| |ka| [12]

 

garita lalaMkRti sEya@mga
garuvapu muru vapuDu hecci kan&niya danaren;
bariNayapuM gai sE@mtala
narapati yo~ra patiSayillu naTana@m jelaMgen| |ka| [13]

 

tana vaMSaMbu nRpaalu peMDli@m ganu taatparyaMbunan^vaccEnO
yana@m jaMdruM Dalaren; gireeTi sumukhuMDai yaMta@m gaisEsi te
ccina bhadrEbhamu nekki Theevimeyi vaccen^baaMDyabhoopaalu lO
canamul calla@mga@m, grotta muttiyapu sEsal javvanul calla@mgan| |ma| [14]

 

nalugaDa hRdya vaadya naTanaM bolayan, gapuraMpu Taaratul
velaya, dvijaSrutul cela@mga, vipra vadhoo Subha gaana leela SO
bhila@mga vivaahavEdikaku@m beMDlikumaaru@mDu vacce niTTu; laa
vala nala peMDli koo@mturunu vacce raNa ccara NaaMgadaMbulan| |ca| [15]

 

paMkEjaatamulan^disaMtu laDacun^baalaamaNee paadamul;
vaMkal deercu manOja saayakamulan^vaalcoopu; lENaaMkunin
SaMkal sEyu mogaMbu; jakkavakavan^jakkaTlu didduM gucaa
haMkaaraMbu; madaaLimaalikala nooTaaDiMcu vENee rucul| |Saa| [16]

 

haripati naDumuna kODen;
garuvapu naDakalaku nODe gajapati; yi@mka nee
narapati lOnagu TarudE
varavarNini me~ru@mgu vaa@mDi vaalcoopulakun? |ka| [17]

 

"cakkani kanyakaamaNiki@m jakkanivaa@m Dagu praaNanaathu@mDun,
jakkani SObhanaaMgunaku@m jakkani yiMtiyu@m galgu TabburaM
bekkaDa, niTTu luMDavaladE! ratidEviki saaTi vaccu@m bO
yi kkanakaaMgi; man&mathuna kee Dita@m DeeDita roopasaMpadan|" |U| [18]

 

ani roopa kaLala@m joopa~ru
goniyaaDa@mga@m, bEra@mTaaMDru goMda~ru tEra vaM
cina@m jooce nativa narjunu@m
DanuraagaaMbudhi taTaana naTa@m dera yettan| |ka| [19]

 

kaladu lE dana nasiyaaDu kaunu teeru@m,
daLuku mogamuna kegayu gubbala beDaMgu@m
jooci, yaatani niDuvaalu@m joopu lapuDu
niMDu vEDuka min&naMdi koMDa@m daa@mke| |tE| [20]

 

cilakalakolki kan&goniye@m jEra la@m golva@mga raani kan&nulun,
molaka me~ruMgu neelamula muddulu gaa~ru noyaari meesamul,
galakala navvu cakkani mogaMbu, veDaMda yuraMbu, siMgamun^
galacu ruvaaNapuM gavunu galgina yaa kuruveera puMgavun| |ca| [21]

 

aMgaja raajyaM bEluTa
kuM gaTTina tOraNaM bokO yana, nata@m Daa
SRMgaaravatiki@m gaTTen^
maMgaLasootraMbu caturimaMgaLa seeman| |ka| [22]

 

anuraktiM dala@mbraalu vOse vijayuM DaavELa baMgaaru kuM
Dana raM gau nalineelavENipayi mutyaal dOyiTan^muMci ca
yyana@m baalpoMgina kai vaDin^sirulu peMpai@m boolu rEkettina
Tlane vardhillu maTan&na deevanala kellan^daavalaM bai tagan| |ma| [23]

 

taamraparNee nadeeteera dharaNi nElu
doratanamu@m delpa@mgaa raaSi dorala@m bOse,
mudita cEtula@m dala@mbraalu muttiyamulu
mudita cEtulagucu sabhaasadulu vogaDa| |tE| [24]

 

ee caMdaMbuna@m galyaa
NOcita kRtyaMbu lella nonarici yaMtan^
raacooli bhOgyavastu
praacurya manOj~na kELibhavanamunaMdun| |ka| [25]

citrAMgadaarjunula paDakaTiMTi muccaTalu

 

minuku@m gaDaani jeenipani mElimi maMcamupai vasiMci yuM
DinayeDa noyyanan^sakhulu nErpuna@m dODkoni vacci mrOla ja
vvani niDi tODi coopulaku vaccinavaarunu bOle venakkuM
jani; ravu@m gaade pai natanu saMgara maa navamOhanaaMgikin| |ca| [26]

 

caMcalanEtra@m gaaMci nRpacaMdru@mDu mOhamu nilpalEka cE
laaMcala maMTi, Sayya kapu Dallana@m daarci, kavuMgiliMpa nuM
kiMcu@m; bayaMTa naMTa gamakiMcu@m; jeliMcu Ta deppu Deppu DaM
ciMcuka sEpulOna me~rayiMcu nanEka manOvikaaramun| |u| [27]

 

"kaanuka gaa@mga nittu bigi kau@mgili, palkave keeravaaNi! nee
dau nuDi tEne naa cevula naana@m, gRpaarasa dhaara naana na
n&naanana metti cooDu nalinaanana! gOlatanaana nEla lO
naana@m jalaMbu neeku? maru naana sumee! viDu naana yiMtaTan| |U| [28]

 

"cakkeraviMTi dEvara prasaadamu@m gaikonu mippu; DiMda mO
cakkerabom&ma!" yaMcu vilasa n&maNikaMkaNa hasta maMTi pE
rakka~ra@m gappuraMpu viDe maa ne~rajaaNa yosaMgi nikki lE@m
jekkili muddu veTTukone@m; jeppeDi dE mi@mka naa vinOdamul! |U| [29]

 

iggeDu venakkuM bayiki neeDcina@m; bai@mTa@m dolaMga@m jEya@m gE
loggeDu; rem&mi pO@mkamuDi yooDcina@m gruMgili reMDu koMgulun^
bigga naDaMci cE viDicipeTTadu; baala nanaM banEmi? yaa
sigguku siggu lE diTulu sEsina pim&maTa nuMDavaccunE? |U| [30]

"kOrki velayaMga ninu decci koorcinaTTi
tiyya vilukaani RNa meMdu@m deercukoMdu
nivida! nee cEyi coocuka yun&na naaku
niMda mani vEga neevi nee viyyakun&na? |tE| [31]

 

"makarakEtanu@m goorci makarikaa latalu nee
cekkula vraayaMga mrokkukoMTi@m;
gusumaakaruni goorci kusuma maalikalu nee
vEnali@m du~rumaMga vE@mDukoMTi;
gaMdhavaahanu@m goorci gaMdhasaaraMbu nee
gubbala@m booyaMga@m gOrukoMTi;
mRgalaaMCanuni goorci mRgamadaMbuna neeku@m
dilakaMbu didda@m braarthiMcukoMTi; |see|

"nin&nu variyiMcu nappuDE yin&ni cEyu
vaa@mDa nani mun&nu SRMgaara vanamulOna;
vala pe~ri@mgi yElukOgadE kaliki!" yanucu@m
gELi kelayiMce na m&muddaraali napuDu| |tE| [32]

 

pokkili poMta@m garaM biDi,
cekkili ceMta noka koMta ci~runa vvolayan|
jakkiligiMtalu golipen^
mikkili viMtaluga ratiki mEkona naMtan| |ka| [33]

 

Daasina niMgitaM be~ri@mgi Daaya@mga nEraka, tattaraMbunan^
jEsina sE@mtakun^badulu sEya ne~ruMgaka, mEnu mEnitO
raasinayaMtanE kaLalu raMjili kau@mgiTa baala yuMDe@m bO;
yaa sukha miMta yaMta yana nainadi gaadu gadayya kreeDikin| |U| [34]

 

aMgajaraajya vaibhava sukhaaMbudhi nee gati nOlalaaDi, ci
traaMgada sEva@m jEya malayadhvaju nillaTa pallu@m Dai, tadee
yaaMgabalaMbu golva naru@m DaMdula raajyamu sEyucuMDa naa
siMgapu@m jin&ni lE naDumu celvaku garbhamu nilce; naMtaTan| |U| [35]

 

miMcen^ bOraci kOrikal; kaDu vijRMbhiMcen^danooglaani; kaa
n&piMcen^mEcaka kaaMti coocukamulan; jekkiLlapai@m delpu re
TTiMcen; goorkulu saMdaDiMce; naDa caMDiMcen; *mRdaamOdamu
n&gaaMcen^vaate~ra; yOsariMce@m drivaSul naanaa@mTikin^bOTikin| |Saa| [36]
{*navaamOdamu}

babhRvaahana jananamu

 

seemaMtavatee maNiki
n&seemaMtamu@m jEsi rapuDu nela lenimidi gaa
Sree maMtu kekku garbha
SreemaMtuM Deeta@m DanuTa siddhamu gaa@mgan| |ka| [37]


proddula nelalan^vEvura
nuddulugaa@m jEya@m dagu mahO yaSamulu gaa
muddula baaluni ganiyenu
broddula nela yeDala niMdumukhi Subha vELan| |ka| [38]

 

dhanamu lasaMkhyamul hita budha dvijakOTiki nicci, yappu Daa
tanayuni babhru varNa hayadhaTTamu nEleDu naMcu babhruvaa
hanu@m Danu pEru veTTi celuvaMda@mga baMgaru@mdoTla@m beTTi, SO
bhana vibhavaapti raMjiliri paaMDava paaMDya vasuMdharaadhipul| |ca| [39]

 

"tana kulasvaami taMDrini sudhaaMbudhi@m bOlu@m
baala buggala miMcu leela@m ganuTa@m,
dana pitaamahuni bRMdaarakaadhipu@m bOlu
reppa vEyaka coocu reeti@m ganuTa@m,
dana vaMSakarta nutpala baaMdhavuni bOlu@m
garamu larmili@m jaa@mci gaaraviluTa@m,
dana taata yanu@mgu@m dam&muni nupEMdruni bOlu
nalla nallana@m dappuTaDugu liDuTa |see|

"dharaNi gaaMbheerya, vaibhava, daana, kRpalu
gala vani kanaMbaDa@mga vE~ra telupa nEla?"
yani gurujanaMbu leMtayu naadariMpa@m
jin&ni baaluMDu muddulu cilukucuMDe| |tE| [40]

aaDitappani dharmaju nanu@mgu@m dam&mu@m
Daa kumaaraku@m jitravaahanuna kapuDu
vaMSakaru@mgaa nosa@mgi vEDka vaaricEta
naMpakamu@m gaaMce@m deertha yaatraabhiratini| |tE| [41]

saubhadra teerthamaMdali makaramula Saapa mOkshaNamu

 

cani yaa dakshiNa puNyabhoomi@m ganucun^saubhadra teerthaMbunaM
dunu snaanaM bonariMpa@m bOva naTa maunul koMda "~rOhO! niluM
*Dana ghaitan&mukha paMcateerthamulayaM datyugra nakraMbu luM
Dunu noo~rE@mDulanuMDi; yiMdu nokanaa@mDun^jEraraa dErikin| |ma| [42]
{*Danaghaanan&mukha}

 

"'mOkshamunaku@m bOva mosa lettukonipOye'
naneDu vaarta nikka magu naTaMcu@m
gruMka ve~ratu revvarunu; meera laTu pOku@m"
Danina navvukonucu narjunuMDu| |aa| [43]

 

"Enu teerthamu laaDa@mga nE@mgudeMci
yEnu teertha laaDaka yivala@m januTa
paurushame?" yaMcu@m gruMkucO vaaricaramu
paTTe@m, baTTina na m&mahaa baahubalu@mDu| |tE| [44]

 

eDama karaMbunanE yaa
yeDa makaramu@m baTTi bayaTi keeDici vaivan^
vaDi bhoomika@m joopina kai
vaDi@m dolliTi roopu vaasi vaasi *yesaMgan| |ka| [45]
{*yesaMgen|}

 

vaTruva gubbalun, dogaru vaate~rayun, ji~runavvu ven&nela
ltoTrilu muddumOmunu, daLukkanu mEnu, veDaMda sOga yai
vaTrilu kan&nudOyi, niDuvaalu@m gurul, baTuvau pi~ruMdu, lE@m
guTra nunuMgavun^galugu kOmaliyai yadi mrOla nilcinan| |U| [46]

 

aa lOlanayana@m ganu@mgoni
yaalOcana cEse nRpati yadbhuta matiyai
yaalO 'nidi yaccara prO
yaalO, kaa kalla maruni yaalO' yanucun| |ka| [47]

 

'ee baala mOmunaku naa
jaabilliki neMta davvu? sari vaccunokO
yee biDa canugava koka me
TTaa baMgaru gaTTu; takku vou neMcaMgan| |ka| [48]

 

'naDu meMta saika? mOhO,
piDikiTilO naNa@mgu; beLakuku bEDisa meelan
gaDa kottu@m ganν louraa!
jaDa yaMdamu@m joopa@m baa@mpajagatin^galadE?' |ka| [49]

 

ani yaa kreeDi manaMbunan^bogaDi "yugraakaara nakraMba vai
munu paTluMDina dEmi? mElu celuvaMpuM galkivai yippuDo
ppina dE? mevvari bhaamineemaNivi? neepErEmi?" naa niTlanun
"vinu mO bhoovara! yaanupoorviga@m buraavRttaaMta maadyaMtamun| |ma| [50]

naMda modalagu naccarakaaMtala caritra

 

"E naMda yaneDu naccara
caanan; daruNEMdu dharuni sakhuni yanuMgan;
naa neccelulu trilOkee
yaanEcCalu galaru nalvu ratula SubhaaMgul| |ka| [51]

 

"vaaru lalita, padma, sourabhEyi, sameeci
yaneDu pErlu galugu naTTivaaru;
jagamu lella@m jooci canu deMcucO mEmu
vanadhi kaaMci nokka vanamu kaaMci| |aa| [52]

 

"'vihariMcun^malayaanilaM bicaTa@m; daaviM jilki nem&mEni yaa
vihariMcun; bika naadamul ceviki@m gaaviMcuM javul; pOda maa
sahakaaraaLi padaMbu@m jooDa@mga vayasyaa! haaLi vaaTilleDun
sahakaaraaLi padaMbu@m jooDa@mga vayasyaa haaLi! younE kadaa!' |ma| [53]

 

"ani yitarEtara caturO
kti niguMphana me~raya narigi tE@mkuva naMdun
muni yoka@mDu tapamu sEyaM
gani, yadi vighnaMbu sEya@m gaDa@mgi, kaDaMkan| |ka| [54]

 

"ne~ri kurulu, kElu@mjigurulu,
ni~ri can&nulu, virivi kan&nu, liMcuka kounul,
*ci~ru@mdoDalunu balu pi~ru@mdulu ne;
n&me~rapula yo~rapulu ghaTiMpa nilici naTiMpan| |ka| [55]
{ci~ru@mdoDalu, naMca naDalu}

 

"maa polu pokiMta ganu@mgoni
taapasu@mDaTa valapu pEru daiva me~ruMgun,
Saapa mosa@mge makarulugaa@m
gOpa rasaavESa rooxa kuTilExaNu@mDai| |ka| [56]

 

"aMdulaku@m jaala bhayapaDi,
yaMda~ra maDugulaku vraali, yati deenatatO@m
goMdalapaDa, napu Daatani
DeMdamu gai koniye nakkaTikapuM beMpun| |ka| [57]

 

"Seetala dRshTi@m jooci munisiMhu@mDu 'naa vacanaM bamOgha mO
bheetamRgaakshulaara! madi beggila nEla? yi@mkan^vinuMDu mee
cEta gRheetu@mDai salilaseemanu nevva@mDu velvariMcu mi,
m&maata@mDe SaapamOkshakaru@m DayyeDu@m; boM' Dani paMce@m, baMcinan| |U| [58]

 

"'ila@m gala veeLlu cooDa mana mETiki@mbOvale@m?bOyinan^vanin
niluva@m banEmi? nilcina muniMgani truLLa@mga nEla? yaMtalO
naligi SapiMpa nEmiTiki naata@mDu? vraa@mtaphalaMbu dappunE?
kaliginavE kadaa makarikal mana keppuDu vraasi yuMDuTal!' |ca| [59]

 

"anucu nanutaapamuna@m drOva@m janucu nuMDa
naaradu@mDu cooci 'yaccaralaara! meeru
cin&navOyina mogamula nun&navaara
lE?' manina@m boorvavRttaaMta mella@m delipi| |tE| [60]

'Rshitilaka! kaMTivE maa yadRshTarEkha?
kuDici koorcuMDi yide yoka beDa@mda@m deccu
koMTi; mE mEDa? makarulai yuMTa yEDa?
yarhamE yiTTi baadha biMbaadharalaku?' |tE| [61]

 

"ana vini yanimisha muni 'yO
vanitaa tilakaMbulaara! vasudhaa geervaa
Nuni Saapamu vidhikRta; mE
ghanunaku@m dappiMpa nalavi gaa; daTu laguTan| |ka| [62]

 

"'meeralu dakshiNaaMbudhi sameepamunaM dagu paMcateerthamul
cEriyu, graaha roopamula@m jeMdi, Sataabdamu lun&na@m deertha sE
vaarati bhaarataan&vayu@mDu, vaasavanaMdanu@m, Darjunaakhyu@m DE
tEra@mgalaM; DataMDu kaDatErcu mimun^dRDha saahasaMbunan| |U| [63]

 

"'canu@m DacaTiki nipu DiM pena
ya; 'na du@hkhaM paMcabhi ssaha' yanaMgaa mun
vini yuMdure kada! yETiki
manamuna num&malika@m jeMda madavatulaaraa!' |ka| [64]

 

"aMcun^mam&mula noo~raDiMca vina yaahlaadaMbu leMtE vijRM
bhiMcan^mrokki "jagaMbulaMdunu mimuM bErkon&na maatraM baTaa
paMcaM bai duritaMbu lella@m jana@mgaa bhaktin^mimun^nE@mDu da
rSiMcan^khEdamu vOyi mOdamu madiM je n&naaradaa naaradaa! |Saa| [65]

 

"mee katamuna noo~rEM Dlani
maakun^miti ye~ruka vaDiye; maMTi; maTaMcun
lOkESvara sutu deevana@m
jEkoni, yiTa vacci, nilici cittamulOnan| |ka| [66]

 

"'durjanana visarjanamuga
nirjaralOkaadhinaathuni sutuM Dagu naa
yarjunu sarjana samudaa
yarjunu@m ganu@mgoneDi bhaagya madi yen&na@mTikO?' |ka| [67]

 

"ani talapOyucun^makarikaakRtu looni yi TuMDa@mgaa, nidE
paniga madeeya puNya paripaaka manaM janudeMci neevu na
n&manicitivE kadaa! kaDama naa celu lau jalacaari caarulO
canalaku SaapamOcanamu salpi kRtaarthala@m jEyu paarthivaa!" |ca| [68]

 

ani naMda vE@mDinaM, da
kkina teerthamu laaDi, vaarikin^Saapa vimO
cana monariMpa@mga, nEvuru@m
janudeMci SubhaaMga leela san&nidhi niluvan| |ka| [69]

 

'kalalO ne~ruMga mE gaNi
kalalO nee celuvamun; sakala lOkamulan
gala lOlaakshula garagari
kala lO@mgoninaaro? caMdrakalalO veeral?' |ka| [70]

ani 'tanacE nijaroopamu@m
ganiri gadaa!' yanucu vEDukaM dagu nRpatiM
gani yaa yaccara li Tlani
koniyaaDa@m doDaMgi radhika kutu kaan&vitalai| |ka| [71]

vElupu miMcu@mbONu larjununi balavaibhavaadula nabhinaMdiMcuTa

 

"bala vaibhavaMbucE gelucu maatrame kaadu
gamana leelanu gelcu gaMdhakarini
geerti visphoorticE gelucu maatrame kaadu
nagu mogam&muna gelcu@m dogala~rEni
balu saahasaMbucE gelucu maatrame kaadu
minuku@m gaununa gelcu mRgakulEMdru
nalaghu daanaMbucE gelucu maatrame kaadu
ne~rula kaaMtini gelcu neeradamunu |see|

"sakala sadguNa sauMdarya saara moorti
yaniyu munu naaradu@mDu delpa viniya yuMTi
mi m&mahaa bhuju, nippuDO kom&malaara!
kaMTimi gadam&ma kan&nula ka~ravu deera! |tE| [72]

 

"baapu! valaraaju garvaMbu@m baapu roopu;
caa@mgu! rEraaju kaLala miM caa@mgu rEkha;
mElu! nalaraaju sOyaga mElu@m jeluva;
mam&ma! yee raaju prati gaana mam&ma yecaTa! |tE| [73]

 

"aMda~runu niMdraneela nibhaaMgu@m DaMdu
riMdraneela nibhaaMgu@mDE yita@mDu gaana@m;
daMDri@m bOlina roopu maatraMbe kaa da
yaare! bhoolOka dEvEMdru@m" DaMcu@m bogaDi| |tE| [74]

 

"neeku@m galyaaNa mau ramaNeeya roopa!
neeku vaMSaabhivRddhi yau nRpakalaapa!
neeku jaya magu saahasa neeti bharita!
neeku saamraajya mau mahaneeya carita!" |tE| [75]

 

aMcun^vElupu miMcu@mbONulu SubhOdarkaMbu gaan&piMca dee
viMcan^vaari@m briyaanulaapamulacE veeDkolpi, gOkarNa bhoo
praaMca ddhoorjaTi@m golci paScima samudra praaMta puNyasthalul
kaMcun^bOyi prabhaasa teerthamuna vEDkaM greeDi kreeDiMcucun| |Saa| [76]

 

dvaarakaapura macaTiki@m jEru vanucu@m
jeppa@mgaa vini kaDu saMtasilli kaladu
gaa! yi@mka subhadra roopa rEkhaa vilaasa
vibhramaMbulu gana@m jooDkiviMdu kaa@mga| |tE| [77]

 

'ara caMdamaama nElina
doragaa nen&nuduru ne n&nuduru bittarikin;
baruvaMpu molla moggala
doragaa@m balkuduru@m ba lkuduru javvanikin| |ka| [78]

 

'alakalu neelamu, ladharaM
bala pagaDamu, gOLlu muttiyaMbu laTaMcun^
delupa munu viMdu@m jilukala
koliki te~raM gella@m boosa@m gruccina reetin|' |ka| [79]

 

anucu naa kanya@m gaikonu naasa@m dagili,
yatulaku vidhEyu laguduru yaadavu lani,
tanu ne~ru@mga kuMDavale nanyu laniyu@m dala@mci
yanucara janaMbu naMdaMda panici yaMda| |tE| [80]

arjununi kapaTasan&nyaasa sveekaaramu

 
 

mRganaabhi tilakaMbu bugabugal gala lalaa
Tamupai mRdoordhva puMDraMbu deerci,
tapaneeya kauSEya dhaurEya magu kaTee
ramuna@m gaashaaya vastramu dhariMci,
SaraNaaga taabhaya saMdhaayakaM baina
dakshiNapaaNi@m dridaMDa mooni,
raNa caMDa kOdaMDa guNa kiNaaMkaM baina
DaakEla nunu@m gamaMDaluvu daalci |see|

yuMDe@m bO SaaMtarasa mella nuTTi paDa@mga
'naMganala poMdu rOsi san&nyaasi yaguTa
gada yucita meMdu' naa nava madana moorti
yaMganaamaNi@m gOri san&nyaasi yayye| |tE| [81]

 

iTu luMDi "tanadu kOrika
ghaTiyiMpa halaayudhuMDu gaa@m DanukooluM;
DaTu laina nEmi? yaghaTana
ghaTanaa caturuMDu gala@mDa kaa hari" yanucun| |ka| [82]

 

gOpaala naMdanuM Daa
gOpaalaka cakravarti kOmala divya
Sreepaada padmamulu dana
lOpala@m dalapOya naMta lOpala vEgan| |ka| [83]

 

son&napu san&nasaalu@m gaTi@m juTTi, kireeTamu mauLi@m daalci, rE
man&niyatODa@m buTTu penu maanika makkuna@m jErci, vacci ceM
ta n&nilicen, dayaarasa medaM boduvan^yaduvaMSa dugdhavaa
raan&nidhi poorNimaa viSadaraSmi darasmita caaru vaktru@mDai| |U| [84]

 

appuDu saami taa@m dala@mci naMtane vacce naTaMcu vismayaM
buppatilaMga vEDka nana lotta@mga@m gan&nula harsha baashpamul
cippila@m jakri paadasaraseejamulaM braNamilli, tadrucu
lreppala nappaLiMcucunu lEvaka yuMDa@mga saMbhramaMbunan| |U| [85]

kRshNu@m Darjununi raivata parvatamuna nilupuTa

 

grucci kavuMgiliMcukoni, koorimitO@m guSalaMbu vE@mDi, taa
vaccina raaka lO@m delisi, "dvaaraka raivatakaadri poMtanE,
yiccaTikin^sameepa" mani kRshNu@mDu telpucu@m, dODitEra@mgaa
vacce rathaMbupai napuDu vaasavi vEsavi yE@mgunaMtaTan| |U| [86]

 

vacci raivata kaaraama vaaTi nilci
kRshNu@m DaM dishTa gOshThi naa rEyi kaDapi
"yicaTa nuMDumu, taava kaabheeshTa mipuDu
cEyudu" naTaMcu@m bai tRshvasEyu nilipi| |tE| [87]

yaadavula raivatakOtsava san&naahamulu

 

dvaaraka kE@mgi yaMdu budhavargamu baMdhujanaMbu laaptulun^
gOri bhajiMpa nuMDi yokakon&ni dinaMbula mee@mda bhakta maM
daaru@mDu vaasudEvu@mDu mudaMbuna raivata kaacalOtsava
Sree raciyiMpa@mgaa valayu rE pani maMtrula@m jooci palkinan| |U| [88]

 

appuDe vaaru@m deerparula naMdulakun^samakoorpa jaaLuvaa
yoppula kuppa lai me~rayucuMDeDu mEruvuluM guruMjulun^
japparamul vitaanamulu sarvamu naayitapeTTi kaanukal
deppalugaa namarci rati teevrata raivata kaacalaMbunan| |U| [89]

 

apu Doka maaTa kaMsaripu@m Daanati yicceno lEdo maMci co
kkapu@m gapuraMpu gin&niyalu kasturiveeNelu raaSigaa@mga@m goM
Da poDavu decci vaici racaTan; ma~ri takkina vastu laMTimaa
yaparimitaMbu; lE mana@mga navvibhu paTTaNa bhaagya saMpadal! |ca| [90]

gaMdha maa lyaabharaNa vastra kalitu lagucu@m
gaaminee ratnamulu@m daaru@m galasi melasi
caniri raivata kOtsavaMbunaku napuDu
veeru vaarana ka yyaduveeru vaaru| |tE| [91]

 

kalaya@mga@m jeMdrakaavi ~ravikaM bale@m guMkuma@m boosi 'cooDu mO
pola@mtuka! naadu nE' rpanina@m 'boosina yaTlane lessa yun&nadE,
baLi!' yani kELinee ramaNi palkina navvucu SaMbaraari ya
rmili@m gayisEsi yE@mgiri giriM gana naa ruciraaMgu lirvurun| |ca| [92]

 

rEvati gubbacaMTi makareemaya rEkha lura@hsthalaMbunan^
bhaavaja cihna mudra layi bhaasila, mElimi kaMdu duppaTin^
bai valevaaTu vaici, nunu maijigi gaMdapu@m boo@mtayai tagan^
raivata kaadri kE@mge balaraamu@mDu kELi kaLaabhiraamu@m Dai| |U| [93]

 

nagadharuni veMTa naDaciri
migulaM gai sEsi, yaTa@m damiM gastooree
bhugabhugalu nudiri baMgaru
niganiga ne~ra yaMde ravalu ne~rayaM de~raval| |ka| [94]

 

purajanu liMpunaM gana@mga@m, boMtala rukmiNi satyabhaamayun^
doraya@mga@m, dakku naarvurunu dO@m jana, naa venukaM badaa~ruvEl
taruNulu golci raa@mga@m, bramadaMbuna@m gRshNu@mDu vaTTivELla ca
pparamula neeDanE yarige@m baTTina kaanuka lella@m joocucun| |ca| [95]

 

aa gati narigi samasta ja
naagati raivatakagiri mahaa maha leelaa
bhOgamu kan&nula paMDuva
yai gaaDha kutoohalaMbu naDaraM jEyan| |ka| [96]

 

mu n&natibhakti@m boojalu samun&nati@m daa nonariMci, miMci yO
shi n&nikaraMbulaM bidapa sEva lonarpa@mga@m jEyucuMDe, naM
ta n&navaratna hEma racitaM bagu pallaki nekki vEDka tO
nan&nalu raamakRshNulu rayam&muna ram&mani gaaraviMpa@mgan| |U| [97]

 

celiyalu subhadra vaccen^
jeliyalu vEyaa~rulu niruceMtala@m goluvan;
'dolakari me~rapO yidi' yani
tolakaridora biDDa ve~ra@mgutODaM jooDan| |ka| [98]

 

yauvata cooLikaabharaNa mappuDu koMda~ru bOMTlu muMgala
nraivata kOtsa vaagata janaMbu baraabari sEyucuMDa@m, da
ddEvata karcanaa natu lati pramadaMbuna@m jEse@m bai payi,
n&daivataraaja naMdanu dhanaMjayuniM batigaa@m dalaMcucun| |U| [99]

 

ee karaNi@m booja lonariMci, yishTa sakhula@m
gooDi, ya ggira kaMdaraa kooTa taDa vi
nOda vaikharu lella@m gan&gonucu sarasa
gOshThi nuMDeDu padmaraagOshThi@m jooci| |tE| [100]

 

 

|

|

|

|

|

 

gadyamu

 

idi Sree sooryanaaraayaNa varaprasaada labdha prasiddha saarasvata sudhaasaara janita yaSOlataaMkoora cEmakoora lakshmaNaamaatyatanaya vinaya dhureeNa sakala kaLaapraveeNaacyutEMdra raghunaatha bhoopaala datta hastamuktaakaTaka viraajamaana vEMkaTa kaviraaja praNeetaMbayina vijayavilaasaMbanu mahaa prabaMdhaMbunaMdu@m dviteeyaaSvaasamu|

 

 

tappoppulanu dayatO teliyajEya manavi 

 

#| Back | Top | Next (Canto III) |#

#The original publication was prepared in electronic format by
Sri
Madhava Kumar Turumella and Srimati (Dr.) Sundari Turumella.
First 100 verses posted: May 1999.
Although an independent proof reading was carried out, mistakes are inevitable.
If you notice such mistakes, kindly inform:
Seshu Madhava Rao Adluri #

# | Home | Literary Works Index | Index of Personalities | Subject Index | #