nArAyaNa Satakamu

bam&mera pOtana

 

namAmi nArAyaNa pAda paMkajaM
vadAmi nArAyaNa nAmanirmalaM
BhajAmi nArAyaNa tattvamavyayaM
karOmi nArAyaNa pUjanaM sadA |SlO|

 

AlOkya sarva SAstrANi
vicAryaca puna@h puna@h
idamEkaM suniShpan&naM
dhyAyEn&nArAyaNaM sadA |SlO|

 

Sree ramA hRdayESvarA - Bhakta jana citta jalaruha BhAskarA
kAruNya ratnAkarA - neeve gati kAvavE nArAyaNA ||
[1]

 

pApa karmamula@m jEsi - naraka kUpamula@m baDajAla ni@mkanu
neepAda Bhakti yosa@mgi - yokka dari@m jUpavE nArAyaNA ||
[2]

 

dAna dharmamula@m jEya-nEra, nee dAsulanu bogaDa nEra,
nA nEramula@m dala@mpaka - daya cEsi nan&nElu nArAyaNA ||
[3]

 

Ana yiMcuka lEkanu - durBhASha lADu nA jihva yaMdu,
nee nAma caturakshari - dRDhamugA nilupa vale nArAyaNA ||
[4]

 

okaTi pariSuddhi lEka - nA janma makaTa! vyarthaM bAyenu
akalaMka magu mArgamuM - jUpavE sakalESa! nArAyaNA ||
[5]

 

vEgi lEcinadi modalu - saMsAra sAgaraMbuna nee@mducu
mee guNamu noka vELanu - dala@mpagade mElanucu nArAyaNA ||
[6]

 

lOka vArtalaku mara@mgi - karNamula meekathala vina nEranu,
E karaNee Bhava jaladhi@m - dudamuTTa nee@mdedanu nArAyaNA ||
[7]

 

ila manuja janma metti - suj~nAna miMcu kaMtayu lEkanu,
kala@mta@m jeMdeDu cittamun^ - svacChaMbugA@m jEyu nArAyaNA ||
[8]

 

yeMta pApAtmu@mDaina - mimu@m dalaMci kRtakRtyu@mDaunu@m,
buDami niMta parusamu sO@mkina - lOhaMbu hEmamau nArAyaNA ||
[9]

 

kAmAMdhakAramunanu - bekku duShkarmamula@m jEsi nEnu,
nee ma~ru@mgu joccinAnu - nAmee@mda neneruMcu nArAyaNA ||
[10]

 

samayamainapuDu mim&mu@m -dalacuTaku Sakti galuguno kalu
gadO, samayamani tala@mtunipuDu -nA hRdaya kamalamuna nArAyaNA ||
[11]

 

ATalan&niyu ~raMkulu -nEnADu mATalan&niyu boMkulu,
pATiMpa niMtakaina -nun&nadE pApaMbu nArAyaNA ||
[12]

 

vAvi dappina vA@mDanu -duShkriyA vartanu@mDa nagudu nEnu,
bAvanunigA@m jEyave nanu@m batita pAvanu@mDa nArAyaNA ||
[13]

 

dEhamE dRDhamanucunu -delisi nE mOhabaddhu@mDa nagucunu,
sAhasaMbuna jEsiti@m -nEguru drOhaMbu nArAyaNA ||
[14]

 

en&ni jan&mamu lAyenO -nETi keMdeMdu jan&miMcinAnO
nan&nu dari@m jErpa@m gadavo -yi@mkanaina nA taMDri nArAyaNA ||
[15]

 

yama kiMkarula@m dala@mcina -nAguMDe yAvuliMpucu nun&nadi
yamuni bAdhalu mAn&panu -mAyappa vaidyu@mDavu nArAyaNA ||
[16]

 

araya@m gAma krOdhamul -lOBhaMbu mOhamada matsara
mulu, ta~ru@mga veppuDu manasuna -nin&nepuDu@m dalacedanu ||
[17]

 

ASA piSAci paTTi, -vairAgya vAsanala@m jEraneeyadu
gAsi peTTucu nun&nadi -nEnEmi cEyudunu nArAyaNA ||
[18]

 

tApatrayaMbu@m jeMdi -cAla@m baritApa moMdeDu cittamu
nee pAdamula@m jeMdina@m -jallanai nilicedanu nArAyaNA ||
[19]

 

ciMtA paraMparalacE@m -cittaMbu cee@mkAku paDucun&nadi,
saMtOShamuna@m gUrpave -divya prasAdamulu nArAyaNA ||
[20]

 

prAyamellanu bOyenu -nASa leDa@m bAya@m jAlaka yun&navi
mAyA prapaMcamEla -cEsedavi mAyayya nArAyaNA ||
[21]

 

SaraNu@m joccinavA@mDanu -nE@m jEyuduritamula napahariMci
parama pada mosa@mga@m gadave -yi@mkanaina@m baramAtma nArAyaNA ||
[22]

 

saMkalpamulu puTTina@m -garma vAsanala dRDhamuga@m jEyavu
saMkaTamu noMdiMcakE -nanu satya saMkalpa nArAyaNA ||
[23]

 

okavELa nun&na buddhi -yoka vELa nuMDadi@mka nEmi sEtu
viSadaMbugA@m jEyavE -neevu nA cittamuna nArAyaNA ||
[24]

 

neTTukoni sakala jeeva -kOTulanu goTTi BhakshiMcinAnu
poTTa ko~rakai neecula -sEviMci raTTayiti nArAyaNA ||
[25]

 

nEnu puTTinadi modalu -AhAra nidralane jane kAlamu
pUni yeppuDu sEyudu -neepadadhyAnaMbu nArAyaNA ||
[26]

 

proddu vOvaka yun&nanu -vEsaraka porugiMDlu tiru@mgugAni
buddhimAlina cittamu -neeyaMdu@m boMdadE nArAyaNA ||
[27]

 

en&ni vidhamula@m jUcina -nityamunu hRdayamuna mimu
ma~ravaka yun&naMtakan&na suKhamu -vE~rokkaTun&nadE nArAyaNA ||
[28]

 

lABha lOBhamula viDici -yihaparaMbulanu Phala mAsiMpaka
nee Bhaktulaina vAru -dhanyulai negaDedaru nArAyaNA ||
[29]

 

muMdu nee sRShTi lEka -saccidAnaMda svarUpaMbunu
boMdi BhEdamu noMdaka -brahmamai yuMduva@mTa nArAyaNA ||
[30]

 

kAlatrayee bAdhyamai -ma~ri nirAkAramai yuMDu katana@m
jAla@mgA@m dattvaj~nulu -teliyuduru sattaguTa nArAyaNA ||
[31]

 

j~nAna svarUpamunanu -najaDamai jaDa padArthamu nellanu
gAna@mgA@m jEyu katana@m -jittaMDru Ghanulu ninu nArAyaNA ||
[32]

 

suKha du@hKhamula reMTiki -vE~ragucu suKha rUpamaina katana
naKhila vEdAMta vidulu -AnaMdamaMDru ninu nArAyaNA ||
[33]

 

guNa mokaTiyaina lEni -neeyaMdu guNamayaMbaina mAya
gaNutiMpa@m ganu paTTeDu -darpaNamu kaivaDini nArAyaNA ||
[34]

 

aMdu@m bratibiMbiMcina -citsadAnaMda samudAyamella@m
jeMdu neeSvara BhAvamu -triguNa saM SliShTamayi nArAyaNA ||
[35]

 

satvaMbu rajamu tamamu -nanu mU@mDu saMj~nalanu gramamu
tODa@m dattvaj~nulErpariMpa@m -sadguNa trayamulanu nArAyaNA ||
[36]

 

prakRti neeyaMdu leenamai -yuMDi smRtini jeMdina vELanu
sakala prapaMca miTula@m -ganupaTTe nakaLaMka nArAyaNA ||
[37]

 

meeru saMkalpiMcina -yiShTaprakAramunu jeMdu mAya
yArUDhi vivariMceda -navvidhaM boppaMga nArAyaNA ||
[38]

 

paMcaBhUtamulu manasu -buddhiyunu brakaTahaMkAramu
lunu, neMcaMga niTTimAya -yidigA prapaMcaMbu nArAyaNA ||
[39]

 

BhUtapaMcaka tattva saM -GhAtamuna@m buTTe naMta@hkaraNamu
KhyAtigA naMdu@m dO@mci -cittu jeevAtmAye nArAyaNA ||
[40]

 

vesa manO buddhi cittA -haMkAra vRttu laMta@hkaraNamu
pracuriMpa navi nAlugu -tattva rUpamulAye nArAyaNA ||
[41]

 

Bhautika rajOguNamulunu -nEkamai prANaMbu puTTiMcenu
vAda BhEdamulacEta@m -baMca pApamulAye nArAyaNA ||
[42]

 

alaru prANa mapAnamu -vyAnaMbudAnamu samAnaMbulu
tala@mpa nee saMj~nalamari -vAyutattvamu loppu nArAyaNA ||
[43]

 

pratyEka BhUta sattvaguNamulana -bara@mgi buddheeMdriyamulu
sattvamuna janiyiMcenu -dattva prapaMcamuga nArAyaNA ||
[44]

 

cevulu carmamu@m gan&nulu -jihva nAsikayu@m bErula cEtanu
dagili buddheeMdriyamula -viShaya saMtati@m deliyu nArAyaNA ||
[45]

 

Bhautika tamOguNamuna -viShayamulu ta~rucugA@m janiyiM
cenu, Sabda sparSa rUpa -rasa gaMdha nAmamulu nArAyaNA ||
[46]

 

tAdRSa rajOguNamuna -janiyiMce naraka karmEMdriyamulu
aidu tattvam&mu lagucunu -garma niShThAdulaku nArAyaNA ||
[47]

 

vAkpANipAdapAyU -pasthalanu vAni pELLamarucuMDu@m
bkvahRdayulaku@m deliyu -neevidhamu paramAtma nArAyaNA ||
[48]

 

paluku panulunu naDupunu -malamUtramulu viDucuTee ya
yidunu velaya@m garmEMdriyamula -viShayamulu naLinAksha nArAyaNA ||
[49]

 

para@mga@m jaMdruMDu brahma -kshEtraj~nu@m DaruvoMdu rudru@m
DacaTi, paramAnasAdulakunu -nadhipatulu vivariMpa nArAyaNA ||
[50]

 

araya dikkuna vAyuvu -sUryu@mDunu, varuNuMDu, naSvinu
lunu, bara@mga SrOtrAdulakunu -nadhipatulu parikiMpa nArAyaNA ||
[51]

 

analu@m, DiMdru@mDu, viShNuvu -mRtyuvunu, nala prajApatiyu@m
gUDi, yonara@mgA nADulakunu -nadhipatulu parikiMpa nArAyaNA ||
[52]

 

paMceekRtaMbAyenu -BhUtapaMcakamu, prabaliMci sRShTi
paMceekRtamucEtanu -sthUla rUpamu lAye nArAyaNA ||
[53]

 

padi yiMdriyamula manasu -buddhiyunu, brANaMbulaidu
gUDi, padiyEDu tattvamulanu -sUkshmarUpamulAye nArAyaNA ||
[54]

 

sthUlasUkshmamulu reMDu -kaluguTaku mUlamagu naj~nAna
mu, leela kAraNa mAyenu -jeevulaku nAlOna nArAyaNA ||
[55]

 

eereMDu dEhamulaku -viSvaMbu nella@m brakaTanaMbAyenu
nAma rUpamula cEta -lOkaika nAyaku@mDa nArAyaNA ||
[56]

 

kon&ni mAyanu@m buTTunu -gruDlatO@m gon&ni tanuvulu puTTu
nu, gon&ni dharaNini buTTunu -jemaTalanu gon&ni hari nArAyaNA ||
[57]

 

ee caturvidha BhUtamulaMdu@m -gaDu heccu mAnava janmamu
neecamani cUDarAdu -tathyamE nirNayamu nArAyaNA ||
[58]

 

ee janmamaMdekAni -mukti ma~ri yEjanmamaMdu lEdu
cEsEta@m danu deliyaka -mAnavu@mDu ceDipOvu nArAyaNA ||
[59]

 

cEtanAcEtanamulu -puTTucunu rO@mtalaku lOnagucunu
nAtaMka paDucuMDunu -garmamula@m jEta@mnuDu nArAyaNA ||
[60]

 

sakalayOnula@m buTTucu@m -balumA~ru svarga narakamula@m baDu
cu, nokaTa nU~raTa gAnaka -paritApa moMditini nArAyaNA ||
[61]

 

velaya nenubadinAlugu -laksha yOnulayaMdu@m buTTigiTTi
yalasi mUrChala@m jeMducu -bahudu@hKhamula cEta nArAyaNA ||
[62]

 

kramamutO manujagarBha -muna@m baDucu@m garmavaSagatu@mDagu
cunu, namitamuga naccOTanu -garBhanarakamuna@m baDu nArAyaNA ||
[63]

 

eeSvarAj~nanu buTTina -telivicE hRdayamuna@m dalapOyucu
viSvamuna@m danu boMdina -pATella vErvE~ru nArAyaNA ||
[64]

 

cAlu cee! yika janmamu -ni@mka@m buTTu@m jAlu, Sreehari BhajiMci
mElu ceMdeda nanucunu -jiMtiMcu nAlOna nArAyaNA ||
[65]

 

prasavakAlamuna@m dalli -garBhamuna@m bAdukoni niluvalEka
vasudhapayi nUDipaDina@m -delivicE vApOvu nArAyaNA ||
[66]

 

canu@mbAlu guDici prANa -dhAraNanu ni@mka mUtra malamu
lOnu, muni@mgitElucunuMDunu, durgaMdhamuna nArAyaNA ||
[67]

 

bAlatvamuna bittarai -nalugaDala@m bA~rADu siggulEka
pAlupaDi yauvanamuna@m -viShayAnuBhavamoMdu nArAyaNA ||
[68]

 

mudimi vaccina venukanu -saMsAramOhaMbu mAnakuMDa@m
dudanE@mgu@m garmagatula@m -boMduTaku mudamEmi nArAyaNA ||
[69]

 

aj~nAna lakshaNam&mu -liTuvaMTivani vicAriMci naru@mDu
suj~nAnamunaku@m -dagina mArgaMbu cUDavale nArAyaNA ||
[70]

 

vEdAMta vEdiyaina -sadguruni pAdapadmamulu ceMdi
yAdayAnidhi karuNacE -sadbOdha maMdavale nArAyaNA ||
[71]

 

E vidyakaina guruvu -lEkun&na nAvidya paTTupaDadu
kAvunanu naBhyAsamu -guruSiksha kAvalenu nArAyaNA ||
[72]

 

gurumuKhaMbaina vidya -nen&nikai konina BhAvaj~nAnamu
ciratarAdhyAtma vidya -naBhyasiMpa@mga lEDu nArAyaNA ||
[73]

 

anapEkshaku@mDu sadayu@mDu -vEdAMtanipuNu@mDayyAcAryu
Du dorukuTapurUpamapuDu -gu~rutaina gu~ri yoppu nArAyaNA ||
[74]

 

aTTisadguruni vedaki -darSiMci yA mahAtmuni padamulu
paTTi kRtakRtyu@mDaunu -sAdhaku@mDu gaTTigA nArAyaNA ||
[75]

 

mogi sAdhanamulu nAlgu -galanaru@mDu muKhyAdhikAri yagunu
dagina yupadESamunaku -yOgasAdhakulalO nArAyaNA ||
[76]

 

idi nitya midiyanityaM -banucu@m dana madi vivEkiMcuTo
kaTi, yedanu nihapara suKhamulu -kOranidi yidiyokaTi ||
[77]

 

mudamutO SamadamAdi -ShaTka saMpada galigi yuMDuTo
kaTi, viditamuga mukti@m boMda@m -gAMkshiMcu TadiyokaTi ||
[78]

 

eenAlgu sAdhanamula -nadhikAriyai nijAcAryu@m jEri
nAnA prakAramulanu -SuSrUSha naDupavale nArAyaNA ||
[79]

 

ullamuna@m gApaTyamu -lava maina nuMDa neeyaka satatamu
talli daMDriyu@m daivamu -guruvanucu@m dala@mpavale nArAyaNA ||
[80]

 

tanuvu, dhanamunu, saMpada -guruni som&mani samarpaNamu
cEsi, velasi tatparataMtru@mDai -nityamunu mela@mgavale nArAyaNA ||
[81]

 

EniShTha guruniShThaku -deeTugAdee prapaMcaMbunaMdu
mAnasamu dRDhamu cEsi -yalaravale mauniyai nArAyaNA ||
[82]

 

iTTi SiShyuni pAtrata -veekshiMci hRdayamuna@m gAruNyamu
neTTukoni brahmavidya -guru@mDosa@mgu neyyamuga nArAyaNA ||
[83]

 

brahmaMbu galu@mga@mgAne -yEtatprapaMcaMbu galigi yuMDu
brahmaMbu lEkun&nanu -lEdee prapaMcaMbu nArAyaNA ||
[84]

 

ee vidhaMbuna sUktula -brahma sadBhAvaMbu galuga@m jEsi
BhAva gOcaramu cEyu@m -jitsvarUpamulella nArAyaNA ||
[85]

 

A brahmamaMde puTTu -viSvaMbu nAbrahmamaMde yuMDu
nA brahmamaMde yaNa@mgu -nade cUDu mani cUpu nArAyaNA ||
[86]

 

adi saccidAnaMdamu -adi Suddha madi baddha madi yuktamu
adi satya madi nityamu -adi vimalamani telupu nArAyaNA ||
[87]

 

ade brahma made viShNuvu -ade rudru@m Dadiye sarvESvaruMDu
adi paraMjyOti yanucu -bOdhiMcu viditamuga nArAyaNA ||
[88]

 

BhAviMpa vaSamugAdu -iTTidani paluka SakyaMbugAdu
BhAvaMbu nilupucOTa -nasi tAnu baramaunu nArAyaNA ||
[89]

 

adi mAyatO@m gUDa@mga -Sivu@mDAye, nadiye vidyanu gU
Da@mga viditamugA jeevu@mDAye -nani telupu vErvE~ra nArAyaNA ||
[90]

 

Sivu@mDu kAraNa Sareeri -kAryaMbu jeevu@mDA lakshaNamulu
dvividhamuga@m deliyu nanucu -bOdhiMcu vivaramuga nArAyaNA ||
[91]

 

araya niruvadi nAlugu -tattvaMbulai yuMDu naMdama
gucu@m garatalAmalakamuganu -bOdhiMcu@m brakaTamuga nArAyaNA ||
[92]

 

kAraNamu kAryamagucu -vyavahAra kAraNAKhyata nuMDunu
nArUDhi brahmAMDamu -piMDAMDa mani telupu nArAyaNA ||
[93]

 

aidu BhUtamulu, niMdri-yamulu padi, yaMtaraMgamulu
nAlgu, aidu viShayamulu tattva -saMGhAtamani telupu nArAyaNA ||
[94]

 

sthUla sUkshmAkRtulunu -gAraNamutO mUDu te~ra@mgulaku
nu, neelamagu naMdu namaru -nani telupu lAliMci nArAyaNA ||
[95]

 

velasi paMceekRtamulu -nagu BhUtamulaku@m buTTinadi tanu
vu, sthUlaMbu nadi yanucunu -bOdhiMcu dayatODa nArAyaNA ||
[96]

 

aidu nayidiMdriyamulu -prANaMbu layidu, manasunu bu
ddhiyu@m, bAdukoni sUkshma maMdu -bOdhiMcu@m brakaTamuga nArAyaNA ||
[97]

 

gADhamagu naj~nAnamu -eereeti@m gAraNa Sareera magunu
mUDhulaku vaSamugAdu -teliya vinu mOdamuna nArAyaNA ||
[98]

 

eemU@mDu tanuvulaMdu -dA nuMDi eetanuvu tAnanucunu
vyAmOha paDucuMDu(nu) -jeevuMDu varusatO nArAyaNA ||
[99]

 

kalalEka nidriMcunu -kala@mgAMci kaDu mElugOru cuMDunu
galakAla mee jeevu@mDu -trividhamula@m galasiyunu nArAyaNA ||
[100]

 

prAj~nataijasa viSvulu -tAne, eeparyAyamuga jeevu@mDu
praj~nagOlpaDa poMdunu -saMsAra baMdhaMbu nArAyaNA ||
[101]

 

mU@mDavasthalaku sAkshi -yainaTTi mUlaMbu tA@m delisina@m
jUDumani sanmArgamu -tETagA@m jUpucunu nArAyaNA ||
[102]

 

neevu dEhaMbu gAvu -prANaMbu neevugAviMdriyamulu
neevugAdani telupunu -vEdAMta nilayamuna nArAyaNA ||
[103]

 

anala taptaMbu gAdu -jalamunanu muni@mgi taDi@m jeMda@mbO
du, anilaSulkaMbugAdu -nirupamaM bani telupu nArAyaNA ||
[104]

 

kAmahaMkAra mipuDu -cittaMbugA veevu buddhi neevu
kAvu manasulu satyamu -sAkshivagu gaTTigA nArAyaNA ||
[105]

 

dEhadharmamulu neeku@m -dO@mcu TaMtEgAni nityamuganu
mOhaMbu mAnumanucu -bOdhiMcu muKhyamuga nArAyaNA ||
[106]

 

en&ni dEhamulu ceDina -neevu nEka svarUpuMDa vagucu
jen&nalari yuMdu vilanu -dattva prasiddhamuga nArAyaNA ||
[107]

 

an&ni vEdAMta vAkya -mulalO mahAvAkyamulu nAlugu
nin&nu neeSvarunigAnu -varNiMcu nikkamuga nArAyaNA ||
[108]

 

uBhaya dRSyOpAdhulu, kaDa@mdrOsipOka yayyAtma migula
naBhayamuga niTuleppuDu -ciMtiMpu mani telupu nArAyaNA ||
[109]

 

jeeva Siva tArataMya -muna naikya siddhi kAnEra danucu
BhAva saMSayamu deerpu -kAryArtha paTimacE nArAyaNA ||
[110]

 

nirvikAru@mDavu neevu -nee yaMde nijamaina caMdamunanu
barvu@m brakRti vikAramu -lani telupu prauDhicE nArAyaNA ||
[111]

 

sadguruM DeereetigA -bOdhiMcu saraLitO vAkyArthamu
hRdgatamu@m jEsiyuMDi -jagati jeeviMpudunu nArAyaNA ||
[112]

 

ani ciMtanamu jEyucu@m -jittamuna@m danivi@m jeMducu neppu
Du, kanudam&mulanu muDucucu -dhyAnaMbugA@m jEyu nArAyaNA ||
[113]

 

apagatAGha kRtyu@mDai -eereeti naBhyAsa monariMcucu
naparOksha siddhi noMdu -brahmaMbu tAnagucu nArAyaNA ||
[114]

 

kaMdaLita hRdayu@mDagucu -saccidAnaMda svarUpu@mDagu
cu, saMdarSitAtmu@mDagucu -nuMDu navikAratanu nArAyaNA ||
[115]

 

avyayAnaMda pUjya -rAjya siMhAsanAseenu@mDagucu
BhavyAtmu@mDai velasenu -bUjya saMBhAvyu@mDai nArAyaNA ||
[116]

 

neevu sakalaMbugAni -yun&nadE neekan&na vE~rokkaTi
jeevu@mDani varNiMcuTa -vyavahAra siddhikini nArAyaNA ||
[117]

 

ciluka palukulu palikiti -nAkEmi teliyu@m dattva rahasya
mu, valadu nanu nErameMca -sAdhulaku naLinAksha nArAyaNA ||
[118]

 

SaraNu BhaktArtihAri -gururUpa SaraNu sajjana rakshaka
SaraNu duritauGhanASa -SaraNipuDu karuNiMcu nArAyaNA ||
[119]

 

 tappoppulanu dayatO teliyajEyagalarani prArthana
-e. SEShu mAdhava rAvu #(adluri@engr.mun.ca)#