Í ɨ § Ϟť:

͏¡


1

Ϗ ž. Ϝ ɨ ̙. ® Ĩ á ( ɍ ϏŨ ʩ) ߩϨ ϙ. ϙ Ϟō.  ˨Şʧ , ѧ Íѧ Ų ͧ ɩ Ϗŧ , ® Ϟ ƥ ̨ō ͩ͜, ɨ Ïɜ Ƴ.

ÜÍ Ϟ ÏÜ, Ü ® ӧ ʩ ɨ. ", Ť " .

ɨ ƪ™. ™. . ō ¬ -
"ʥ. ƨ ͬ ƨŏŜ? ʏϜ œ ť§Ϝ ֍ ͩ͜!
Ǟ¨Ğ ύŨ è ͜. Ŝ. ϙ, ͙ ĞÍ," .

Ϝ Ü ͩ ɨϨ ë ž. ɨÍ ¨ ɨ.

Ü, ŎϏ ɨŏ Ü Ƭ ɨÍ impatience, ť. ϞϨ ǡ ϜͫϞ , ɡ Í ɞ éʍ . ħ ŧŨ Ϟ Ƨ Ϝͫ, §, ͩ ɨÍ œž. ɡō Ϗ Ϗ ɨ œ , ۜ Ϟ ħ , ύ§¨ , ¨ ŧ¨ ͬ¨ Ƴ -Ŏ, Ϟ ѩ! ŨϏ, Ï ɡ, Ϝ Í, Í, §ꨍ, ¨ éž ɨ ͧ. ɦ, ʪ¦Ũ ɦ. ɦ -ύ, . ÜϨ ĩÜϨ, economy of words and thoughts ʍͩ ʪ ¡, ͍Ϩ é¨.

, Í ¥ ŞçϞ ʬ Ϝ, ç Ş© Ü ™ ɨ. Ϟũ ÍѨ, ʩ, ͧŨ Ϝ å ɨÍ. ɜ, á ̜ tonic § ʪ™ Ǟ Í.

Ǟ ϡì ϡ Ʊ Í ɨŬ. , ɨ, ŏ § Í ʜ. ũ, ©, ¨ © -¨, Ÿ, Ş- ǞϨ ǞϨ͍ direct ϡ , ɜ ¨ áìϞ.

Ϟō-

ǫߪ¬ Ÿ Ϟè Íì, Ϟ㟠Íó.

ǫߪ¬ Ÿ Í Ÿ. Ÿ Ϝ Ÿ.


2

Ü, ¨ ͣ ϏĜ Ϟ Χì. Í , ڨ ʩ. ¨, ¨ ħ ɩ ç ų. ʍϙ flat љÍ, ʜé® §ñ͜§. š, č , ͍ ɜō ̞, ¨ ɣ稍Ϟ çá Ş Ų , çϏŨ , Ϗŧť¦. Ϙ ϙ è ƨϧ, ÍѨ Ũ Ə ʞ, ¨ÍϞ Ï ĥ ® çÏ , Į ʍ ϙŜ ݱ ž áϡʳ. Ş ™ɩ Þ ϏĜ , Þ Ü ̡͙; ̡ ʞ. Ϟō Appeal Ş, éʍ, £ϟ Ϝ®Í ŨŜϞ - Ϝ® ʞ ®. ħ Ï먜 ̨ō ŨÍ ūŨ Ϟ ̧ , çÜ ñͨʍ Ûō Ûō Ϟ. ũ ® Ϩ ͳ . Ϝ , § §, ϩ Ũ͍ ɮ ̙ō, bank-account, ۱ ǡ ϳ§Ũ Ϝ Ǟ¨Ğ Ĝ¨ êŽ ŞϨ ® Ğ â ̧͜¦. ϣƨ ʬō, řá "Íͬ? Ϟō? ©¨™? ʞ ¡?" óʥ!

Ÿ§Ϗ ֧ ę Ϗ.

Ϗ ʧ. Ü ŧÜϞ ɦ䨜 áəŜ §. ݞ, Ü ŧ, ŧ, § ̞. § ͫŨ, ÜŨ  ̜ Ü Ϥ«͍ Ĭō , ¨ ìŨ - ©, ©, Ϗ -á § , çة - ŧ ¨ righteous indignation , ¨áŜ, ¨ ŤƜ Į ɍ.

" Ü ŧ ñ ɡϙ" ϧ, "Í ¨ ©Ϟ.  . ƙ  ŏŞ. ñ -" , ¨ Ü Ü Í. ç ë § ۱͜. ̏ਜ ë ͜ !

ÜÍ Motive springs ơ™ Ü. .

" ---Í Þ -ϙèʍ ĝŨ çϙ--- ¡" í ¨ Ǟ͞ explain ʳ.

? ˜ "ʬ" çƬ "ʍʪ™."

Í éʬ - § Íɮ ֍, ʬ ŧ¨åĞ Ĝ ™.

㨜, 먜, , ōƨ ū §Ϝ, ʪ Ğ ōŜ Parasite éʛ åÍ ­ì. "éǞ œ™" ªϜ ϙ ġ Ƭ.

Ϩ ™ ÞʪϨ Ɯ ŏ ç ͬ Ş ʬ ħŨ ™ Ŝ ͧ Ƭ, žÏ ͬ dreamers Ğ ͍ Ѫ, ʪ rotten channels § ¡Ũ.

¥ Íé ¨Ϩ œ Ϗ Ğ ç Íé ¨ Í ¥ šʮϞ ʬ çŏţ Ũ Ğ ¢ Ù Ϟ Inspire Í ÍŨ, ¥ ϳѧ ύ §Í ª© çơ, Ϗ ɨŏ © ɦÍ ĞÍ Í ħ ɜ ۨ ¨ .

ͨ § " ̜ ¨ ύ ¨ʞ, ύ ɬ ¤ ʳʥ!" ɨ. Man of little faith.

£ ɡÜ! œ Í ̜ á ç . Ϗč§ ϞϞō ˦ʮ ύ ōé ɨ Ğ š ê Ƭ ™.

Ü analyse ʬ, ōѨ Ϟ ơ, , ë, ˨, ¨, Ü, Ϟ, çϡ, ̜͍, œ influences ۜ explain ɦÍ ɨÍ Í§, ʩ. ɨÍ å œ˜ ̜ œ Ĩ, ϙ™ ̡ ʞ çơ, ϱ¦, ϩÍͳ§ ϙ ¨ ʬ §, , , ǜ, å ëਨ , ǫ Ϗ é ¦ ɍ ƙ ϱ¦ʩ™ ™!

ħÍ ϙ, ó§ ϙ, ¨ʞ - ũřÍ, ïōřÍ, death-bed present ϡϙ. §ɦϙ. Ϝ ō͍ϙ. ɨŏ Ü ϙ, ĩ, , ¬, ʜŨ . Pass it on.

ʮ ϙ. ͡ ϱž, è , ֙  ĩÜϨ ύ å ÜϏ influence ʬ - ̜ ¡ ϙ. Ϟʥ.
Ϗ ϙ. é ũœ ƙ¨áì Ϗ ƙϙ. ñ ϙ. Ŏ, ʩ› -ɡ ϙ.


3

Ü ¨ ϜϞ. , ơ , Ƨ ç¨ Ϟ¨ ì Ü Ϟ. ÜÍ ƙ ɡͩ Ϟ. " ÜϜ ? Ϟō Ϟ? ʳϞ?" Î٧ Ï ɨŏ Ü . ̞Ũ ʙ çď ѧ ę Ϟ Í ō ̬Ϟ.

ɡ , ǫ ¬ å¨ Î¨ ŧì Ü ¦, ʪ¨ , éÍ ˙ ¨ũ ōŜ , īœ ç ̏ ʡ ª § íϡ ʬ, ™ .

Ϗè¥ ® .

ǫߪ¬ é, ÙĬ, " ̡ ơ" ơʍ ͦ . ӡ, ōѡè, Ü ơ ™.

ӡύ -Ŏ ӡ ύ ¨¬ʡ ƙ.

ōѡè -Ŏ ÍѨ ؍ōѡè .

ɧ¨ ¨è (ʙæͨ Ũ) flower-bed ʬ Ƭ , " ™ : љ Ƭ ͙ Ϝ " Ϟì ÜÍ £ ɡÏ.

" Ϝ Ğ Ƭ?"
"ϟ ʬ"
" ?"
Ï?

œ¨, ï , , ύ§¨, Ϟ, ¨, Ũ, §¨, ÜϨͩ, ĩÜϨͩ ύ ʩϙ çۙ .

"Ϭ ʬ ͙ ʪ™-"

"ϙ Ϟō
ϙ ͬō-"

¥ çʍ Þ Ϗñ͜, çύŪŸÍ§Ũ ɜĞ ¨ŏ ɣ ۙ ũŨ ɨ Ğơ å ¨ . ¥ ύ ¨ŏ ɣ ۏ ֍ͥ ūŨ.

Ϭ ʬ œ Ϟ œ ƨŏŨ, serenadings, Ƨ֨, ʞϜ¨, ͦ- ʪ¨, , èñͦ ũ ꨍ, Ɯ ŏ ç background music Ϟ marching band Ϟ, ̜ ̍ ϏĜ Ϩʞ, Ĝ¨: ͜-

"ō ,
ͥŨ§ ©ϙ!"
͜? čϞō ϙ.
"ǫ۩ϜŨ ħ ---
ì ĩÜ"

Ŝ, ¨, Ө, ɧ¨, Í̦, © Ü Ü, Ş, ū۩®, ᨠ,  , Ϝ, , å ±™Ŝ§ Į.

ĮϞ ř Ğʩ. ¬ř. Ϗá . Ϗ Ÿř.

ϣŨ ŧŬ, çϏŨ ͏Ŝ, ɧ¨ ϙŜ, ᨠŏŜ ύ ê ž č -œ Ũ, ê¨, ƨ ƨñ͜! ύ ¤ ʞ !

ßϬ Ϝ ç Ϝ Ϙ á ™Ŝ .

͍Ϩ ¨, ͧ¨, š, ¥¨, ¨, ŞÜ, ï, scandals ʩ ͍ dream ʬ .

Ϟύ Ũ ͤ Ϝǡ č, ͍.

Ϟō ֜™?

ύ œ č, ͍ Þ ύ , Ϗ  ŧ ˜®Íř !

ʩ, ͧ¨, œ, Ύ, ĜŨ, , ۍ ŨÍ č ύ Ÿ, , Þ, ê, Ϝ, ύ ۏ ǫ ũŨ Ϙ¨ ʬ ōŜ .

Ϟō ϙ. î Ƨ, ϜŨ ¨ ř Ğ ¨ ũ- "All is well with the world" ō Þϙ.

ç Ϟ ---
" , Ϟ."
",
ʩ, ʩ
ͫ Ŝ!ϙɨ Ùñ͜!"

č Ü ©¨?

ŏ ƨ œͧĨ ʬ á ëĨ ɍќ -œ ¨, Ü - ɨ Ğ -¥¦¨, ܨ Ǟ Ũ , "§" ˩ʞϏ.

® ʧϙ. ® ˧¨ Þϙ.

"£ϞŨ ɍѨ
͟ ϙ ͫ
ϕè ؟"
ۍ͏ © ɧϙ.
™ 17-7-40 ɨ


ÜÜŨ§!
ۨ§!
Ÿ¬ۨ§!
ō ¨,
ꌬ,
Þʩ
çŬŨ Ï
Ũ§!
Ũ§!
ƙŨ,
ƙŨ
Ũ§! ïŨ§!
Ũ Ũ,
Ũ çќŨ,
ϐÍ ëќŨ-
ܬũ,
ªŨ,
ǜªŨ,
ªŨ
ʙϙ.

™Ũ

ʙϙ,
éëۨ§!
©ëۨ§!
ÜŨ§!
ۨ§!
Ÿ¬ۨ§!
ʙϙ!

̬....
,
,
!
!
,
,
,
̬ ̬!

ÜŨ§!
ۨ§!
ɦè

,
̬ ̬!

å èϞ,
å ÏϞ,
ϟ èϞ-
å,
å,
ϟ, ϟ....
ɏŧŜ!
ŨŜ!
Ƨߥ
Ƨߥ
ħߥ çêΨ
ççç çŏŜ!
ÜŨ§!
ۨ§
Ÿ¬ۨ§!
§ϙ! ϙ! ϙ!

ħύ
ɧũ, ę-
ɨ, ϙ,
Ƭ č,
Ў çª-
ɧ¨, Í̦,
¨ũ !
¡ §!
Ÿ ɧŏŞ....
,
è,
è ɏ ťŨ
Ÿ, ď
­ ¦!
ÜŨ§!
ۨ§!
¡ §!
čͬ ,
ª §Ũ,
©Ï ɮñͦ,
ō ɮñͦ
!
ͫ
ƥ§ ۳!
ƍϡ ۳!

Ƨ
¨¯ èϞ!
¨ èϞ!
¨
¨§!
¨¯ ¨ť
Ϟ!
¿! ¿!
, .
Ϭ
Ϭ
Ϭ
Ϭ !
ë¦ũ, çϏ
§, ͧ!
è,
,
ɏñ͜Ϟ!

Ϥ,
ϯͤ,
, ϐ!
­ ̏ƧϞ!
ͨ­ ɨʏϞ!
ÜŨ§!
ۨ§!
,
!
ɏç š ʏ,
ϙ ,
ƨ,
ʹ¨ řá,
Ϝ,
©,
Τ,

žŨ ,
©Í Ť -
Ϝ, Ϝ, Ϝ, Ϝ
Ϝ ìϞ,
Ϟ!
ũϞ!
ÜŨ§!
ۨ§!
Ÿ¬ۨ§!
¡ §!
ʙϙ!
֪¦, ֪¦,
,
,
,
,
,
,
, ,
§ϙ! ϙ! ϙ!
͍ Ğϙ!
ħʨϙ!

ɨæʦ .
-. ʫ Ÿ ©(adluri@engr.mun.ca)